COYOSU VIET NAM COMPANY LIMITED Coyosu Version 13.0

Thông tin về COYOSU VIET NAM COMPANY LIMITED instance of Coyosu, the Coyosu Source ERP.

Cài ứng dụng

CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
All in one Dynamic Financial Reports v13
General Ledger Trial Balance Ageing Balance Sheet Profit and Loss Cash Flow Dynamic
Xlsx support on Dynamic Financial Reports v13
Xlsx Support module for dynamic reports for odoo v13.
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Automatic Backup (Dropbox, Google Drive, Amazon S3, SFTP)
Automatic Backup
Real time Stock Inventory Valuation Report (PDF/EXCEL) in odoo
print product inventory Valuation Report real time stock inventory report for particular date Stock Inventory Real Time Report stock card stockcard inventory cost reports real time inventory valuation report Periodically Stock valuation Report stock report
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Master Accounting Views
Open Show View Fields On Module Accounting
Master Contact Views
Open Show View Fields On Module Contact
Sale Purchase Multiple Input
Sale Purchase Multiple Input Data
Stock Master Edit
Stock Master Edit
Stock Picking To Entries
Stock Picking To Entries
Helpdesk Management
Helpdesk
Invoice to Stock Picking
Stock Picking From Customer/Vendor Invoice
Ksolves Theme Base
Ksolves Theme Base
Theme Kinetik
responsive odoo Ecommerce theme – Fashion,Sports,jewellery,Book Shop,Hotel,Furniture,Food Shop,Pet Shop,Corporate theme,entertainment theme,personal theme,services theme,technology theme,business theme,ecommerce business,multipurpose odoo theme
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Cancel Invoice | Cancel Payment
Cancel Account, Cancel Invoices, Cancel Payments,Invoice Cancel, Payment Cancel, Cancel Bill,,Bill Cancel, Cancel Receipts, Accounting Cancel,Delete Account,Delete Invoices,Delete Payments, Delete Bills, Remove Invoice,Remove Bill Odoo
All in One Disable Followers | Sale Order Disable Followers | Purchase Order Disable Followers | Invoice Disable Followers
Hide Followers In Sale Order, Remove Sales Followers, Disable account Auto Add Followers, Quotation Invisible Followers Module, Partner Not Add In Follower App, Customer Not Add In Follower, Vendor Not Add In Followers In Bill Odoo
Backmate Configuration Base
Backmate configuration base comes in Backmate Backend Theme Basics depends only.
Backmate Backend Theme Basics [For Community Edition]
Material Backend, Responsive, Backmate Backend Theme Basics is a fully functional, flexible, fast, lightweight, animated and modern multipurpose theme.
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn